Aktualności
 • Zarejestruj

DSC 0486 KopiowanieInstytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL), zgodnie z ustawą o instytutach badawczych, utworzył Centrum Wdrożeniowo – Produkcyjne Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych Sp. z o.o., któremu przewodził będzie gen.bryg.rez.pil. Dariusz Wroński. Uroczyste podpisanie Aktu Notarialnego odbyło się 28 maja 2015 roku w siedzibie Instytutu.

Spółka utworzona została w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (SPIN-TECH-K1/PJB/14/27NCBR/13 z dn.12-11-2013r.).

W ciągu 62 lat działalności Instytutu, pracownicy zgłosili 2093 projektów wynalazczych w tym 408 wynalazków i wzorów użytkowych zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP, z czego Instytut uzyskał 339 patentów i praw ochronnych.

 

. Liczba projektów naukowo - badawczych potwierdza,  iż możliwości pracowników naukowych ITWL są olbrzymie, zwłaszcza że większość wynalazków została wdrożona do działań sektora wojskowego. Poszukiwanie możliwych ścieżek komercjalizacji wyników badań skłoniło Dyrektora Generalnego ITWL prof. dr. hab. inż. Ryszarda Szczepanika do podjęcia decyzji o założeniu spółki celowej, która zajmie się komercjalizacją wyników badań naukowych i wypracowanych rozwiązań opracowanych przez ITWL.

Spółka odpowiedzialna będzie za komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, prowadzenie działań z zakresu transferu technologii, upowszechnianie nauki oraz pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową instytutu, a jej oferta dotyczyć będzie głównie szeroko pojętego kojarzenia nauki i biznesu oraz usług związanych z badaniami i wykorzystaniem aparatury badawczej ITWL.

Wieloletni dorobek Instytutu to przede wszystkim realizacja prac naukowo-badawczych, doświadczalno-konstrukcyjnych i techniczno-usługowych, związanych ze sprzętem lotniczym, mających bezpośredni wpływ na wzrost niezawodności i efektywności techniki lotniczej, co wiąże się z bezpieczeństwem lotów oraz potrzebą komercjalizacji wyników badań naukowych. Instytut w ciągu 62 lat działalności ukształtował kierunki badawcze wynikające z potrzeb lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Kierunki te zakreślają obszary badawcze, w których wieloletnie doświadczenie zespołów badawczych powoduje, że ITWL jest na rynku krajowym liderem w działalności dotyczącej między innymi: systemów symulacyjnych, zweryfikowanych praktycznie modeli matematycznych dynamiki lotów statków powietrznych, niezawodności i bezpieczeństwa lotów, diagnostyki statków powietrznych, badań naziemnych i w locie, celów powietrznych, bezzałogowych statków powietrznych, lotniczych środków bojowych - uzbrojenia lotniczego, badania stanu technicznego wojskowych statków powietrznych i ich wyposażenia, badania wypadków lotniczych, sterowania procesami logistyki techniki lotniczej, technologii sieciocentrycznej oraz nowych technologii wytwarzania i eksploatacji materiałów pędnych i smarów. ITWL prowadzi od wielu lat współpracę z zagranicznymi placówkami naukowymi, firmami przemysłu zbrojeniowego oraz instytucjami zajmującymi się integracją w ramach Paktu Północno-Atlantyckiego. Od roku 2004 ITWL posiada upoważnienie Ministra Gospodarki do prowadzenia procesu certyfikacji biokomponentów, natomiast od roku 2008 akredytację Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie materiałów pędnych i smarów do zastosowań wojskowych.

ITWL od lat prowadzi politykę zmierzającą do zabezpieczania swoich wyników badań i praw własności przemysłowej. Swoją uwagę skupia na komercjalizacji wyników badań i kieruje swoje siły badawcze do prowadzenia intensywnych prac twórczych i rozwojowych, celem uzyskiwania patentów, sprzedaży licencji oraz zgłoszeń do UP RP. Nowopowstała spółka ma zdecydowanie ułatwić prowadzenie tych działań.

Rzecznik Prasowy ITWL - Michał Wąsiewicz

Centrum Wdrożeniowo–Produkcyjne ITWLCentrum Wdrożeniowo–Produkcyjne ITWLCentrum Wdrożeniowo–Produkcyjne ITWL

Udostępnij

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności